תקנון האתר:

 1. כללי
 2. מדיניות מפעילת האתר
 3. תנאי השימוש ומגבלותיו
 4. הגבלת אחריות
 5. זכויות יוצרים
 6. קישורים (לינקים) לאתרים חיצוניים ולתוכן של צדדים שלישיים
 7. הגבלת נזקים
 8. איסוף מידע וניתוחו וביצוע ניתוחים סטטיסטיים
 9. קבלת שירותים שונים ממפעילת האתר
 10. השימוש במידע
 11. דיוור אלקטרוני
 12. אבטחת מידע
 13. שינויים במדיניות הפרטיות
 14. פניות למפעילת האתר

כללי:

 1. אתר זה הינו בבעלות חברת פרטית והוא מופעל ומתוחזק על ידה ו/או עבורה. באתר אנו עושים שימוש במידע המתפרסם ע"י מפעל הפיס בתוצאות הגרלת הלוטו שמפעל הפיס מפרסם לכלל הציבור, אתר זה אינו מקושר למערכת המחשבים של מפעל הפיס , קשור אליו או בפיקוחו .

 2. תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש (להלן: "המבקר") באתר

  http://www.mylottofilter.com

  (להלן: "האתר") בכל דרך שהיא. הכניסה לאתר והשימוש בו או במידע המצוי בו, מהווים הסכמה של המבקר לתנאי שימוש המפורטים להלן.

 3. תוכן האתר הינו לצורכי מידע כללי בלבד ולא למטרה אחרת כלשהי.

 4. מפעילת האתר רשאית ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם), ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מעת לעת. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר. המבקר באתר מתחייב לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.

 5. מפעיל האתר זכאי לקבוע מגבלות נוספות על המידע המופיע באתר או להגביל מבקרים מסוימים שיבקשו להיכנס לאתר , ללא מסירת הודעה בדבר המגבלה ו/או המבקר המוגבל ומבלי שתחול עליו אחריות כלשהי בשל כך. מפעיל האתר יהא רשאי לבטל את ההרשאות למבקרי האתר, כולם או חלקם, ובמקרה שכזה למבקר לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר.

 6. תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד מפעיל האתר בקשר לכל עניין הקשור באתר או נובע מהאתר- תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

 7. סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד מפעיל האתר בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע ממנו- תתברר אך ורק בבית המשפט בתל אביב.

 8. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. את הכתוב בתנאי השימוש יש לראות כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחויבים כמובן.

מדיניות מפעילת האתר:

 1. מפעילת האתר מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה

  http://www.mylottofilter.com

  (להלן: "האתר"). ולפיכך ברצונה ליידע את המשתמש / המבקר מהם הכללים הנהוגים על ידה בנושאים שונים , איזה שימוש עושה מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי משתמשי האתר והמבקרים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

תנאי השימוש ומגבלותיו:

 1. המשתמש באתר רשאי לעשות שימוש בחומרים שבאתר לצרכיו האישיים בלבד, חל איסור מוחלט על המשתמש באתר ו/או בתכניו לעשות שימוש מסחרי או פומבי כלשהו בחומרים אלה.

 2. ההרשמה לאתר מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך ( אתה המבקר באתר ומשתמש בו ) הינך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

 3. שימוש מסחרי בתוצאות הסינונים ובתוצרי האתר יעשה אך ורק לאחר קבלת הרשאה לכך ממפעילי האתר מראש ובכתב.

 4. אין לשנות את המידע המופיע באתר בדרך כלשהי ו/או לשעתקם, להציגם בפומבי, להפיצם, או להשתמש בהם בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או ציבורית.

 5. אין להעביר את החומרים המופיעים באתר לאדם אחר כלשהו, אלא אם המבקר באתר נתן לאדם כזה הודעה לפיה הוא מתחייב לקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הנכללות בתנאי שימוש אלה ואותו אדם אישר את הסכמתו לכך.

 6. ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.

הגבלת אחריות:

 1. המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר.

 2. הוראות החוק הן ההוראות המחייבות בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר.

 3. החומרים באתר עלולים לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. אין מפעילת האתר אחראית לנכונותם, דיוקם ושלמותם של חומרים אלו . כמו כן מפעילת האתר אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר התאמתם של החומרים למטרה מסוימת כלשהי. כל האחריות לבדיקת הידע מוטלת על המשתמשים .

 4. מפעילת האתר אינה אחראית לטעויות ושגיאות בחומרים המופיעים באתר.

 5. המבקר באתר מודע לכך שהמידע והחומרים המפורסמים באתר עלולים ללקות באי דיוקים, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם. המבקר באתר / המשתמש מוותר על כל טענה, כי מפעילת האתר או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

 6. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שאירעו עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט.

 7. מפעילת האתר תהיה זכאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של תוכן האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא.

 8. מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באתר ע"י המבקר או ע"י צד ג' כלשהו.

 9. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק (ישיר או עקיף), המבוססת על האתר והחומרים המופיעים בו.

 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד.

 11. לצירופי המספרים שהאתר יוצר וצרופי המספרים שנותרים לאחר תהליך הסינון אין כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעילת האתר או מי מטעמה ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.

 12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעילת האתר לא תישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סינון המספרים, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינה ערבה לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר שמופיע באתר משום המלצה להשתתפות בהגרלות הלוטו או באשר לאופן בחירת המספרים ומילוי טפסים כאמור.

זכויות יוצרים:

 1. האתר ומסכי הצפייה מוגנים עפ"י חוק זכויות יוצרים לרבות טקסטים, איורים, תמונות, סמלים, מפות, קטעי וידאו , קטעי צליל , גרפיקה ויישומי תוכנה, באתר או בכל מסך שנכללים בהם היישומים דלעיל .

 2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למבקר באתר להעתיק, להפיץ , לשדר, להעביר או לפרסם חומרים מהאתר , ללא הסכמה מראש ובכתב של מפעילת האתר .

 3. מובהר כי הכללתו באתר זה של קישור (לינק) המפנה לאתרים אחרים כלשהם, אין בו משום התחייבות ומצג כאילו מפעילת האתר מרשה, מאשרת או מעודדת את השימוש בסימני מסחר, שמות מסחריים, עיצובים (לוגו) או יצירות המוגנות בזכויות יוצרים ואשר נכללות באתרים אליהם מפנה הלינק באתר.

קישורים (לינקים) לאתרים חיצוניים ולתוכן של צדדים שלישיים:

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים אליה ואינם בשליטתה (להלן: "אתרי צד ג'"). מובהר בזאת כי השימוש באתרים אלה ע"י משתמשי האתר יהיה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש והמדיניות שנקבעה באתרים המופעלים ע"י צדדים שלישיים כאמור .

 2. הקישורים באתר נועדו לנוחיות הגלישה של המשתמש בלבד. יובהר כי בין בעלי אתרי צד ג' לבין מפעילת האתר אין יחסים משפטיים, ואין למפעילת האתר כל שליטה על החומר הנמצא באתרים הללו.

 3. מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המופיע באתרי צד ג' שהקישורים אליהם יופיעו באתר מעת לעת מובהר ומודגש כי למפעילת האתר אין שליטה על תוכנם של אתרים אלה , ואין לפרש קישורים אלו לאתרי צד ג' כאישור מפעילת האתר, מתן המלצה / חסות או העדפה ע"י מפעילת האתר לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים המוצגים בהם.

 4. מובהר בזאת כי באם יבחר המבקר באתר להשתמש בקישורים ו/או לבקר באתרים של צדדים שלישיים, הוא מצהיר בכך כי הוא עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה, שיגרם לאתר המנוהל ע"י מפעילת האתר , ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש שיבחר להיכנס לאתר שהקישור אליו הופיע באתר .

 5. מובהר בזאת כי מפעילת האתר או מי מעובדיה ו/או מטעמה לא ישאו באחריות בגין הקישורים, אתרי צד ג', או כל הנובע מכך.

הגבלת נזקים:

 1. מפעילת האתר עובדיה ומנהליה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש / המבקר באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי מכל מין וסוג שהוא .

איסוף מידע וניתוחו וביצוע ניתוחים סטטיסטיים:

 1. מובהר בזאת כי בעת השימוש באתר או הביקור בו מפעילת האתר אוספת מידע מכל סוג שהוא וכי מידע זה נצבר לצורך עיבוד סטטיסטי .

קבלת שירותים שונים ממפעילת האתר:

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות ליתן למשתמשים / למבקרים באתר שירותים שונים . קבלת שירותים אלו מחייבת הרשמה מוקדמת . בסיס ההרשמה הוא מסירת כתובת דואר אלקטרוני, שם משפחה ופרטי, שם משתמש וסיסמא, המשתמש / המבקר אינו חייב למסור את המידע , אולם מבלי למסרו לא יוכל להשתמש בשירותי האתר.

השימוש במידע:

 1. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות מפעילת האתר בכפוף להוראות החוק . כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן.

דיוור אלקטרוני:

 1. מפעילת האתר תשלח בדואר אלקטרוני למשתמשי האתר הרשומים אצלה / למבקרים באתר , מידע בדבר שירותיה / מידע שיווקי ופרסומי, ושיחזור שם משתמש וסיסמא בעת הצורך.

אבטחת מידע:

 1. מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות:

 1. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר באתר, תפורסם על-כך הודעה באתר.

פניות למפעילת האתר:

 1. בכל שאלה אודות האתר או תנאי השימוש בו, ושאלות נוספות הנוגעות למפעילת האתר ותחום פעילותו, ניתן לפנות ישירות למפעילת האתר באמצעות טופס הפניות במדור:

  צרו קשר